top of page

Algemene voorwaarden & privacystatement

Tropical Leaves

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:
Wildpraat BV is ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer: 90287231, hierna te noemen 'Wildpraat';
Opdrachtgever: degene die de opdracht aan Wildpraat heeft verstrekt en/of de natuurlijk persoon op wiens naam de boeking voor de opdracht is verricht; 
Opdracht: het organiseren van een activiteit, het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van advies;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wildpraat;
Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan Wildpraat levert; 
Deelnemer: iedereen die deelneemt aan de activiteit; 
Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier; 

Artikel 2 - WERKINGSSFEER
2.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 - De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.3 - Wildpraat is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat Wildpraat daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan. 
2.4 - Indien een bepaling in deze voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In deze voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. 
2.5 - Opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat alle deelnemers bekend zijn en akkoord zijn met deze voorwaarden. 

Artikel 3 - OFFERTES 
3.1 - Alle offertes, aanbiedingen etc. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 
3.2 - Orders met een herhalend karakter binden Wildpraat slechts voor het door Wildpraat schriftelijk vastgestelde tijdsbestek. Indien geen tijdsbestek is vastgesteld, dan geldt elke order als eenmalig. 

Artikel 4 - WIJZIGINGEN VOORWAARDEN 
4.1 - Enkel en alleen de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van Wildpraat is (zijn) bevoegd om in de overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze voorwaarden. 
4.2 - Degene die namens de deelnemer of opdrachtgever optreedt in het kader van deze overeenkomst, veronderstelt daartoe door de deelnemer of opdrachtgever gemachtigd te zijn. 

Artikel 5 - WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 
5.1 - Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de deelnemer aangebracht – hetzij schriftelijk, hetzij op andere wijze – die leiden tot door Wildpraat  niet in de opdracht opgenomen kosten, worden aan de opdrachtgever/ deelnemer in rekening gebracht. 
5.2 - Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering van de overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen uiterlijk (zeven) 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan Wildpraat ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen kan tot (één) 1 week voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd uitsluitend en voor zover de totale wijziging niet meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijke aantal zoals vermeld in de offerte en/of directe reservering, hierna kan dit niet meer gewijzigd worden. 
5.3 - Wildpraat heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen indien dit naar verwachting ten goede komt voor de uitvoering van de overeenkomst en verplicht zich dit vooraf of bij aanvang te vermelden aan opdrachtgever.

5.4 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van deze bepaling, gelden wijzigingen slechts indien en voor zover deze door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van Wildpraat uitdrukkelijk zijn aanvaard. 

Artikel 6 - PRIJS EN BETALING 
6.1 - De door Wildpraat vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 
6.2 - De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. 
6.3 - Wildpraat is gerechtigd voor, bij of tijdens de aanvang van de activiteit een waarborgsom van de opdrachtgever te verlangen. De waarborgsom zal na afloop van de activiteit aan de opdrachtgever worden teruggestort, onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Wildpraat is verschuldigd. 
6.4 - De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs uiterlijk (twee) 2  weken voor aanvang van het evenement te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn. 
6.5 - Alle kosten van invordering komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de  buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00.

Artikel 7 - KLACHTEN 
7.1 - Klachten met betrekking tot een activiteit dienen binnen (acht) 8 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk te worden ingediend. 
7.2 - Klachten ingediend na de in artikel 7.1 genoemde termijn worden in beginsel door Wildpraat niet in behandeling genomen. 
7.3 - Het indienen van klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 8 - INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN 
Wildpraat is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) de activiteit kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen van het gemis van een benodigd document zijn volledig voor rekening en risico van de deelnemer. 

Artikel 9 - AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
9.1 - Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Wildpraat bedachte of tot stand gekomen activiteiten, rusten enkel en alleen bij Wildpraat. 
9.2 - Indien de opdrachtgever een activiteit door Wildpraat laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten na (dertig) 30 dagen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat daardoor de rechten op het idee of ontwerp op opdrachtgever overgaan. 

Artikel 10 - VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER 
10.1 - De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle relevante persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Wildpraat of een vertegenwoordiger van Wildpraat te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name, maar niet uitsluitend voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Wildpraat. 

10.2 - Alle deelnemers worden geacht voor aanvang van de activiteit zelf of via de opdrachtgever een voldoende dekkende reis en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten. 
10.3 - De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Wildpraat of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst en de activiteit te bevorderen. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan zonder enige waarschuwing door Wildpraat of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten zonder enig recht op restitutie van de kosten voor deelname aan de activiteit. Alle overige hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever. 
10.4 - De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of deze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wildpraat. De deelnemer stelt Wildpraat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal de ter beschikking gestelde materialen in dezelfde staat als waarin de deelnemer deze heeft ontvangen – aan het einde van de activiteit op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan Wildpraat. Eventuele kosten voor schoonmaak, reparatie, vervanging etc. komen voor rekening van de opdrachtgever dan wel de deelnemer. 
10.5 - Wildpraat houdt zich het recht voor om fotografische en/of andere opnames die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de activiteit schriftelijk te worden ingediend. 
10.6 - Indien de deelnemer jonger is dan (achttien) 18 jaar en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer aan Wildpraat een verklaring van geen bezwaar van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te overhandigen, dan wel dien(t)(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen. 
10.7 - De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het in voldoende conditie verkeren om de activiteit te beoefenen, alsmede het verantwoordelijk deelnemen aan de activiteit. 
10.8 - Voor alle gemotoriseerde activiteiten dient de  deelnemer te beschikken over een geldig rijbewijs voor het betreffende soort voertuig. Dit rijbewijs dient voorafgaand aan de activiteit desgevraagd aan Wildpraat te wordt getoond. 

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID WILDPRAAT
11.1 - Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever/ deelnemer. Wildpraat is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade waaronder indirecte schade, zoals,  maar niet uitsluitend,  gevolgschade en bedrijfsschade die de opdrachtgever/ deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan de activiteit, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Wildpraat.
11.2 - Wildpraat is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van een materieel gebrek in de door haar geboden faciliteiten, indien het gebrek aan Wildpraat kan worden toegerekend. 
11.3 - Wildpraat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever/ deelnemer. 
11.4 - De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Wildpraat gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere vertegenwoordigers van Wildpraat, leveranciers, en het personeel van de betrokken leverancier. 
11.5 - De aansprakelijkheid van Wildpraat is in alle gevallen - behoudens in geval van opzet of grove schuld – beperkt tot het bedrag waarop de door Wildpraat gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en geldt uitsluitend indien de aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering overgaat. 

Artikel 12 - AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER/DEELNEMER 
12.1 - De opdrachtgever/ deelnemer is jegens Wildpraat aansprakelijk voor schade en/of enig ander nadeel die wordt veroorzaakt door toedoen van opdrachtgever/deelnemer. 
12.2 - Opdrachtgever dan wel deelnemer zal Wildpraat vrijwaren van een aansprakelijkheidstelling van een derde jegens Wildpraat.

Arikel 13 - ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
13.1 - De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren. 
13.2 - Bij annulering is de opdrachtgever het navolgende aan Wildpraat verschuldigd. 
a. Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit 15% van het totaal bedrag incl. BTW. 
b. Tot 6 weken voor aanvang van de activiteit 25% van het totaal bedrag incl. BTW. 
c. Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit 50% van het totaal bedrag incl. BTW. 
d. Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit 75% van het totaal bedrag incl. BTW. 
13.3 - Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en is de opdrachtgever het totale bedrag verschuldigd. Over vooruitbetaalde bedragen wordt geen rente uitgekeerd. 

Artikel 14 - OPZEGGING OVEREENKOMST DOOR WILDPRAAT
14.1 - Wildpraat heeft het recht om (veertien) 14 dagen voor aanvang van de activiteit de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. Wildpraat zal het door de opdrachtgever aan Wildpraat betaalde retourneren. 
14.2 - Wildpraat is te allen tijde gerechtigd terstond de overeenkomst per direct op te zeggen:
a. in geval van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of de deelnemer, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen of het niet opvolgen van aanwijzingen van Wildpraat. In dat geval heeft Wildpraat recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade die Wildpraat dientengevolge lijdt en/of zal lijden; 
b. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van kracht is geworden, haar bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van haar vermogen ofwel zij haar bedrijf aan derden overdraagt. De opzegging kan geschieden door een mondelinge verklaring, welke gevolgd wordt door een schriftelijke bevestiging van deze verklaring. 
14.3 - Bedragen die Wildpraat voor de opzegging heeft gefactureerd of bedragen die Wildpraat na de opzegging nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die opzegging reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar. 
14.4 - Wildpraat heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van Wildpraat hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit. Wildpraat in dit voorkomend geval niet verplicht tot een vergoeding of terugbetaling van kosten. 
14.5 - Wildpraat heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de deelnemer naar oordeel van Wildpraat niet beschikt over een geldig rijbewijs voor het betreffende soort voertuig in geval van een gemotoriseerde activiteit, uitsluitend voor zover dit de uitvoering van de opdracht door Wildpraat ernstig belemmert. Wildpraat is in dit voorkomend geval niet verplicht tot een vergoeding of terugbetaling van kosten. 
14.6 - Wildpraat heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen of op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, pandemie, overheidsmaatregelen, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. Wildpraat is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen. 
14.7 - Wildpraat heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien door weersomstandigheden of weersverwachtingen het naar oordeel van Wildpraat niet verantwoord is de activiteit uit te voeren. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 

Artikel 15 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
15.1 - Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wildpraat en de opdrachtgever/deelnemer/ leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
15.2 - De bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Wildpraat en de opdrachtgever/ deelnemer/ leverancier.

Privacystatement

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wildpraat.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wildpraat.nl, en/of omdat u deze zelf bij het plaatsen van een reservering van een Wildbelevenis of het leggen van contact via een e-mailbericht aan Wildpraat.nl verstrekt. Wildpraat.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Voor- en achternaam

  • Bedrijfsnaam

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

     

Waarom Wildpraat.nl gegevens nodig heeft
Wildpaat.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wildpraat.nl uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans de deelname aan een Wildbelevenis.


Hoe lang Wildpraat.nl gegevens bewaart
Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van Wildpraat.nl gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.


Delen met anderen
Wildpraat.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Wildpraat.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wildpraat.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics
Wildpraat.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Wildpraat.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wildpraat.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wildpraat.nl heeft hier geen invloed op. Wildpraat.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Wildpraat.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wildpraat.nl. Wildpraat.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is Wildpraat.nl eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan Wildpraat.nl kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.


Beveiligen
Wildpraat.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wildpraat.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wildpraat.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wildpraat.nl op via info@wildpraat.nl.

bottom of page